#Giải_bài_tập_tiếng_Anh #ngữ_pháp #văn_phạm #English_grammar
#Thì_hiện_tại_đơn # simple_present

Giải bài tập thì Hiện tại đơn – ngữ pháp tiếng Anh

Bài 1: Điền trợ động từ ở dạng phủ định.
1. I do not/don’t like tea.
2. He does not play football in the afternoon.
3. You do not go to bed at midnight.
4. They do not do the homework on weekends.
5. The bus does not arrive at 8.30 a.m.
6. My brother does not finish work at 8 p.m.
7. Our friends do not live in a big house.
8. The cat does not like me.

Tag: Giải bài tập tiếng Anh, ngữ pháp, văn phạm, English grammar, Thì hiện tại đơn, simple present

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn