Logic vị từ có thể được sử dụng để diễn tả ý nghĩa một phạm vi rộng lớn của các phát biểu trong toán học và khoa học máy tính, nó cho phép chúng ta lập luận và khám phá mối liên hệ giữa các đối tượng. Để hiểu logic vị từ, trước tiên chúng ta cần tìm hiểu khái niệm của một vị từ.
Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm lượng từ, chúng cho phép chúng ta lập luận với các phát biểu khẳng định một tính chất nào đó có cho mọi đối tượng và các phát biểu khẳng định sự tồn tại của một đối tượng có tính chất cụ thể.
=======================================
CÁC VIDEO LIÊN QUAN:
Bài 1: Logic mệnh đề

Bài 2: Logic vị từ

Bài 3: Các quy tắc suy luận

=========================================
#toán_rời_rạc#logic#logic_vị_từ
#lượng_từ

Tag: toán rời rạc, logic, logic vị từ, lượng từ, lượng từ phổ quát, lượng từ tồn tại, các quy tắc suy luận với vị từ

Xem thêm các bài viết Giáo Dục khác: http://trâm.vn/category/giao-duc

Nguồn: http://trâm.vn